Darmowa dostawa dla zamówień od 99,99 zł

Regulamin konkursu Twój wieczorny rytuał

REGULAMIN KONKURSU “Twój wieczorny rytuał ”

 • §1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu “Twój wieczorny rytuałzwanego dalej „Konkursem” są działający w porozumieniu Opposite Sylwia Rajkiewicz, Bażantow 61/20 oraz BeClinic Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs trwa od 14.06.2021 do 20.06.2021 do godz. 23:59.
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilach Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Instagram nie później niż w dniu 21.06.2021.
 5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Instagram.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem Konkursu a której wizerunek został umieszczony na zdjęciu (zgłoszeniu konkursowym) oraz w przypadku, gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
 10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię: marki Slaap i BeClinic, Organizatorów oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką Slaap i BeClinic, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
 11. Organizatorzy nie mają obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
 12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatorów. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
 13. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
 14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatorów, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
 18. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagram.
 19. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu mogą zostać opublikowane również na profilach Organizatora, prowadzonych w ramach serwisu społecznościowego Facebook, Instagram i YouTube. W tym zakresie odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu.
 • §2 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 13 lat i posiadają aktywne konto w serwisie Instagram z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatorzy zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, którzy dodatkowo będą zobowiązani do złożenia w imieniu Uczestnika oświadczeń, o których mowa w Regulaminie.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 • §3 Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Instagram;

(b) zapoznanie się z Regulaminem;

(c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.

 1. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
 2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.
 3. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • §4 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu poniższych czynności:
  • Na swoim profilu wstaw zdjęcie przedstawiające twój wieczorny rytuał i opisz jak wygląda twój wieczorny rytuał.
  • W opisie dodaj hasztag #slaaprituals
  • W opisie oznacz @beclinic.pl oraz @slaap.pl
  • W opisie oznacz 2 osoby, które zapraszasz do konkursu.
  • Zacznij obserwować instagram BeClinic i Slaap Home Rituals
 2. Uczestnik może zgłosić/napisać do Konkursu dowolną liczbę komentarzy.
 3. Komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.
 4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
 5. Komisja przy ocenianiu komentarzy będzie brać pod uwagę kreatywność.
 6. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w profilu Organizatora prowadzonym w serwisie Facebook lub/i Instagram.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu zdjęć i wpisów w profilach Organizatora prowadzonych w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube. Dodatkowo zdjęcia/ wpisy, za które przyznane zostaną nagrody, mogą zostać opublikowane na stronach Slaap Home Rituals oraz BeClinic.
 • §5 Nagrody i zwycięzcy

 1. W Konkursie zostanie nagrodzony 1 uczestnik, którzy otrzyma zestaw kosmetyków marki Slaap (Serum Moon Drops 30 ml, Esencja Chill Essence 100 ml, Balsam do demakijażu 100 ml) oraz voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym BeClinic.
 2. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.
 3. Uczestnik uprawniony do odbioru Nagrody zostanie każdorazowo poinformowany przez Organizatora o ich wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji zawierającej wskazanie zwycięskiego komentarza oraz ich autora na profilach Organizatora w serwisie Instagram, a także poprzez przesłanie im prywatnej wiadomości w ramach serwisu Instagram. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – uprawniony do odbioru Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem mailowo kontakt@slaap.pl.
 4. Uczestnik powinien dokonać Zgłoszenia wygranej, o którym mowa w § 5 ust. 3 powyżej w terminie 3 (trzech) dni, od daty ogłoszenia wyników Konkursu, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody lub Nagród.
 5. Zgłoszenie wygranej, należy przysłać na adres kontakt@slaap.pl. Wiadomość powinna zawierać :
 6. imię i nazwisko Laureata,
 7. aktualny adres zamieszkania Laureata, na który będzie można dokonać wysyłki Nagrody,
 8. numer telefonu Laureata,
 9. adres e-mail Laureata,

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratorów: Opposite Sylwia Rajkiewicz, Bażantów 61/20 40-668 Katowice , NIP: 6161544719 moich danych osobowych w celach związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu ,w tym w celu wyłonienia Laureata, wydania i doręczenia Nagrody, działań marketingowych i promocyjnych związanych z Konkursem i promocją marki Slaap i Beclinic, a także uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z wydaniem Nagrody.

Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, znana jest mi jego treść oraz warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Potwierdzam, że Administrator dokonał względem mnie obowiązków informacyjnych dotyczących wykorzystania i przetwarzania moich danych osobowych w związku z określonymi przez niego celami (realizacja Konkursu, wydanie Nagród, działania promocyjne i marketingowe, obowiązki podatkowe), a także o prawie dostępu do moich danych osobowych i prawie ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, co do ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Administratorów Urzędom Skarbowym w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz Poczcie Polskiej A.S. lub firmom kurierskim w celu prawidłowego doręczenia Nagrody”

Z momentem przyjęcia Nagrody, zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatorów i Zleceniodawcy z przysługujących mi osobistych praw autorskich do zgłoszonych do Konkursu komentarzy.

 1. Nagrody nie podlegają zamianie bądź wymianie na inne nagrody rzeczowe lub usługi, jak również na ich równowartość pieniężną. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 2. Organizator, w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Laureata poprawnego Zgłoszenia Nagrody, zobowiązuje się wysłać Nagrodę (w tym informacje i/lub dokumenty niezbędne do skorzystania z niej) na adres wskazany przez Laureata w Zgłoszeniu wygranej.
 3. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody, decyzję odnośnie ewentualnego przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi podejmuje Komisja Konkursowa.
 4. Płatnikiem ewentualnego podatku od Nagrody jest Organizator.
 • §6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane Organizatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Zgoda zdobywców Nagród na przetwarzanie ich danych osobowych jest udzielana zgodnie z § 5 ust. 4
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.
 • §7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Zlecającego, a także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w profilu Organizatora w serwisie Facebook lub/i Instagram.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorami pod adresem e-mail: kontakt@slaap.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
 5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@slaap.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium