Darmowa dostawa dla zamówień od 99,99 zł

Regulamin konkursu #mashtonaturalnie

Regulamin Konkursu prowadzonego pod nazwą #mashtonaturalnie

 

§1  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest MASH Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Rejtana 53A, lok. 108C, 35-326 Rzeszów wpisana do KRS pod nr 0000841522 oraz BeClinic Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia wpisany do KRS pod nr 0000628690, łączne zwani dalej Organizatorem.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 13 maja 2021 r. godz. 00:01, a kończy się dnia 19 maja 2021 r. o godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego.

 §2 Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 3. a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
 4. b) ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. c) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. d) posiada konto w serwisie Instagram.com;
 7. e) wykona Zadanie Konkursowe.
 8. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 9. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osó
 10. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykon Zadanie Konkursowe poprzez zamieszczenie w serwisie Instagram.com kopii fotografii cyfrowej, względnie skanu fotografii analogowej spełniającej definicję „zdjęcie z mamą” lub „zdjęcie dla mamy”, a także opisze zwięźle, jaką cechę, nawyk lub przyzwyczajenie odziedziczył po mamie „naturalnie”, a nadto oznaczy pracę konkursową w opisie hashtagiem: #mashtonaturalnie i oznaczy organizatorów tj. @beclinic.pl oraz @mashnatural.
 11. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 12. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 14. a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
 15. b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram.com;
 16. c) naruszają regulamin serwisu Instagram.com;
 17. d) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

 §3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora oraz osób i podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
 4. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu ‑ wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 5. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 6. c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4 Nagroda i wyłonienie Zwycięzcy

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzcy). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i poprzez głosowanie wewnętrzne wyłoni Uczestnika, który w jej ocenie najlepiej wykonał Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 1 (jednego) Zwycięzcę.
 3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie Nagroda w postaci kompletu kosmetyków marki MASH NATURAL serii #GLOWSTORY o wartości 158,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych) ze spersonalizowaną etykietą produktową oznaczoną imieniem podanym Organizatorowi przez Zwycięzcę.
 4. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 20 maja 2021 r.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie na profilu Organizatora w serwisie Instagram.com nazwy profilu Zwycięzcy w serwisie Instagram.com najpóźniej dnia 21 maja 2021 r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.com lub Facebook.com.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 1 dnia od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu lub adres korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 8. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursu wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 10. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 11. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz (słownie: jeden) raz.
 15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

§5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres e-mail: shop@mashnatural.com.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagrody Zwycięzcy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: shop@mashnatural.com
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§6 Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji związanej z przebiegiem Konkursu poprzez wiadomość z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs #mashtonaturalnie” na adres e-mail: shop@mashnatural.com w trakcie jego trwania, a także do 3 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7 Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 maja 2021 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresami URL:

https://mashnatural.com/regulaminy-konkursow/ oraz

https://beclinic.pl/RegulaminMashtonaturalnie.pl

i w siedzibie Organizatora.

 1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo, zgodnie z przepisami prawa.
 3. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany przez serwis Instagram.com i podmioty z nim związane.
 4. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram.com z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 5. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium