Darmowa dostawa dla zamówień od 99,99 zł

Regulamin konkursu Insight

Regulamin Konkursu prowadzonego pod nazwą Insight - opisz swoje włosy

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Insight - opisz swoje włosy” zwanego dalej Konkursem są Fryzdom Dominik Jeziorski z siedzibą w Zduńskej Woli, ul. Łaska 43, posiadająca NIP: 8291555119 i REGON: 731019841 oraz BeClinic Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 2, wpisany do KRS pod nr 0000628690, łączne zwani dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs trwa od 27.05.2021 do 03.06.2021 do godz. 23:59.
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Instagram nie później niż w dniu 08.06.2021.
 5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Instagram.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem Konkursu a której wizerunek został umieszczony na zdjęciu (zgłoszeniu konkursowym) oraz w przypadku, gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
 10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię: marki Insightprofessional Polska, Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką Insightprofessional Polska, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
 11. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
 12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana Komisją) składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
 13. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
 14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
 18. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.
 19. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu mogą zostać opublikowane również na profilach Organizatora, prowadzonych w ramach serwisu społecznościowego Facebook, Instagram i YouTube. W tym zakresie odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 13 lat i posiadają aktywne konto w serwisie Instagram z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, którzy dodatkowo będą zobowiązani do złożenia w imieniu Uczestnika oświadczeń, o których mowa w Regulaminie.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Instagram;
  2. zapoznanie się z Regulaminem;
  3. wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.
 2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
 3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.
 4. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  Odpowiedz na publikacji w swoi profilu w serwisie Instagram fotografii cyfrowej lub skanu fotografii przedstawiającego Uczestnika Konkursu w ulubionej fryzurze oraz odpowiedzi pytanie: „Opisz swoje ulubione włosy i to, jakiej pielęgnacji potrzebujesz, by na co dzień były piękne i zdrowe”.
 2. Uczestnik może zgłosić/napisać do Konkursu dowolną liczbę zdjęć / publikacji.
 3. Komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.
 4. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
 6. Komisja przy ocenianiu zgłoszeń będzie brać pod uwagę kreatywność.
 7. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w profilu Organizatora prowadzonym w serwisie Facebook lub/i Instagram.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu zdjęć i wpisów w profilach Organizatora prowadzonych w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube. Dodatkowo zdjęcia / wpisy, za które przyznane zostaną nagrody, mogą zostać opublikowane na stronach Insightprofessional Polska oraz BeClinic.

§ 5 Nagrody i zwycięzcy

 1. W Konkursie zostanie nagrodzonych 3 Uczestników, którzy otrzymają spersonalizowane produkty marki Insightprofessional Polska, o wartości ok. 200 zł brutto.
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Uczestnicy uprawnieni do odbioru Nagród zostaną każdorazowo poinformowani przez Organizatora o ich wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji zawierającej wskazanie zwycięskich zdjęć i recenzji oraz ich autorów na profilu Organizatora w serwisie Instagram, a także poprzez przesłanie im prywatnej wiadomości w ramach serwisu Instagram. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – uprawniony do odbioru Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wypełniając formularz znajdujący się pod linkiem, który otrzymał w ramach wiadomości prywatnej, (dalej: Zgłoszenie Wygranej) lub za pomocą odpowiedzi na otrzymaną wiadomość - zależnie od prośby Organizatora.
 4. Uczestnik powinien dokonać Zgłoszenia Wygranej, o którym mowa w § 5 ust. 3 powyżej w terminie 3 (trzech) dni, od daty ogłoszenia wyników Konkursu, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody lub Nagród.
 5. Zgłoszenie wygranej, o którym mowa w § 5 ust. 3 i 4 zostanie przesłane do Zwycięzcy w postaci linku do specjalnie przygotowanego formularza i będzie zawierać:
  1. imię i nazwisko Zwycięzcy,
  2. aktualny adres zamieszkania Zwycięzcy, na który będzie można dokonać wysyłki Nagrody,
  3. numer telefonu Zwycięzcy,
  4. adres e-mail Zwycięzcy,
  5. oświadczenie o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Fryzdom Dominik Jeziorski, z siedzibą 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 43, posiadająca NIP: 8291555119 i REGON: 731019841 moich danych osobowych w celach związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu organizowanego pod nazwą „Insight - opisz swoje włosy”, w tym w celu wyłonienia Zwycięzców, wydania i doręczenia Nagrody, działań marketingowych i promocyjnych związanych z Konkursem i promocją marki Sendo, a także uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z wydaniem Nagrody.

   Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, znana jest mi jego treść oraz warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Potwierdzam, że Administrator dokonał względem mnie obowiązków informacyjnych dotyczących wykorzystania i przetwarzania moich danych osobowych w związku z określonymi przez niego celami (realizacja Konkursu, wydanie Nagród, działania promocyjne i marketingowe, obowiązki podatkowe), a także o prawie dostępu do moich danych osobowych i prawie ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, co do ich przetwarzania.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Administratorów Urzędom Skarbowym w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz Poczcie Polskiej A.S. lub firmom kurierskim w celu prawidłowego doręczenia Nagrody.”


  6. oświadczenie o treści:
   „W chwili przyjęcia Nagrody przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do komentarza i zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

   I. wprowadzanie komentarza i zdjęcia do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych urządzeń,

   II. rozpowszechnianie zdjęcia oraz komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram działającego pod adresem internetowym: https://www.instagram.com, portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com, na stronie internetowej Uczestnika działającej pod adresem internetowym: https://insightshop.pl oraz https://beclinic.pl

   III. w ramach działań związanych z promocją marki Fryzdom lub BeClinic poprzez wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia i wpisu.

   Z momentem przyjęcia Nagrody, zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora z przysługujących mi osobistych praw autorskich do zgłoszonych do Konkursu komentarzy i zdjęć.”
 6. Zwycięzca zobowiązany będzie na każde wezwanie Organizatora do przedstawienia mu oryginału w/w oświadczeń.
 7. Brak zgłoszenia Zwycięzcy w terminie wskazanym w § 5 ust. 4 Regulaminu, przekazanie przez niego Zgłoszenia po upływie tego terminu, przekazanie Organizatorowi niepełnych informacji, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu, przekazanie Organizatorowi nieprawdziwych danych, o których mowa w § 5 ust. 5 powyżej Regulaminu, nieprzekazanie oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 5 lit. e i f Regulaminu, jak i podejmowanie przez Zwycięzcy w ramach Zgłoszenia konkursowego, działań sprzecznych z Regulaminem i/lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tak w trakcie, jak i po zakończeniu Konkursu, równoznaczne będzie z utratą prawa Zwycięzcy do Nagrody.
 8. Nagrody nie podlegają zamianie bądź wymianie na inne nagrody rzeczowe lub usługi, jak również na ich równowartość pieniężną. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 9. Organizator, w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Zwycięzcy poprawnego Zgłoszenia Nagrody, zobowiązuje się wysłać Nagrodę (w tym informacje i/lub dokumenty niezbędne do skorzystania z niej) na adres wskazany przez Zwycięzcy w Zgłoszeniu wygranej.
 10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcy z Nagrody, decyzję odnośnie ewentualnego przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi podejmuje Komisja Konkursowa.
 11. Płatnikiem ewentualnego podatku od Nagrody jest Organizator. Każdy z Zwycięzców, który dokonał Zgłoszenia Nagrody zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w zakresie obowiązków o charakterze publiczno – prawnym, w szczególności podając na jego żądanie wymagane prawem dane.
 12. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne, do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzcy wyrażają zgodę na to aby, kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane Organizatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Zgoda zdobywców Nagród na przetwarzanie ich danych osobowych jest udzielana zgodnie z § 5 ust. 4.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Fryzdom Dominik Jeziorski, z siedzibą 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 43, posiadająca NIP: 8291555119 i REGON: 731019841.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Uczestnika, a także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w profilu Organizatora w serwisie Facebook lub/i Instagram.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: bok@fryzdom.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie Facebook lub Instagram lub stronie internetowej Organizatora.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres: bok@fryzdom.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium